1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • Last Modified: E premte 15 Prill 2016.

Shpjegimi i 6-të shtyllave të imanit (4)


 

2 - BESIMI NË NJËSIMIN E ALLAHUT NË KRIJIM:

Besimi se vetëm Allahu është Zot askush tjetër më, Ai ska rivai e as ndihmues, Zoti: është Ai i clli çdo krijesë është e Tij, sundimi dhe çështja jan të Tij.

Nuk ka krijues tjetër veç Allahut dhe ska sundues (pronarë) veç Tij dhe e gjithë çështja(komandimi) i takon Aij.

Allahu thotë : {A nuk i takojn Atij krijesat dhe çështjet} dhe thotë : {Ky është All-llahu, Zoti juaj, i tërë sundimin është i Tij, e ata që i iutni në vend të Tij,

nuk posedojnë as sa një cipë (e hurmave, fije)}. fatir /13. Dhe nuk dihet se a ka dikë prej krijesave që të mohojnë se Allahu është Zot vetëm se dikush

që është mendjemadh dhe pa qenë i bindur për atë që thotë, ashtu siç ndodhi me Firaonin kur i tha popullit të vet{Un jam Zoti juaj më i iarti} dhe tha:

{O ju njerëz Un nuk dij që ju të keni Zot tjetër veç meje} Kasas / 38. Por kjo nuk rridhte nga besimi (Bindja) Allahu thotë: {Dhe edhe pse bindshëm të

besueshëm në to (se ishin nga Zoti), i mohuan në mënyrë të padrejtë e me mendjemadhësi} Nemei / 14.

Dhe Musai i tha Firaonit kur Allahu tregon për të : {Ai (Musai) tha: “Po ti e di se ato (mrekullitë) nuk i zbriti kush tjetër pos Zotit të qiejve e të tokës,

i zbriti të dukshme, e unë besoj, o faraon, se ti je i shkatërruar} Israë / 102. Prandaj mushrikët(idhujtarët) pohonin se Allahu është i vetmi Krijues edhe pse

ata i bënin shok Aij në adhurim, Allahu thotë: {Thuaj: “E kujt është toka dhe çdo gjë që ka në të, nëse jeni që e dini?”Ata do të thonë: “E All-llahut”.

Atëherë thuaju: “Përse pra nuk mendoni?”Thuaj: “Kush është Zoti i shtatë qiejve dhe Zot i Arshit të madh?”Ata do të thonë: “All-llahu!”.

Thuaju: “E pse nuk frikësoheni pra?”Thuaj: “Në dorën e kujt është i tërë pushteti i çdo sendi, dhe Ai është që mbron (kë të do), e që pre.

Atij nuk mund të ketë të mbrojtur; nëse jeni që e dini?”Ata do të thonë: “Në dorë të All-llahut!”

Thuaj: “E si mashtroheni pra?”} El-muminun / 84-89

Dhe thotë : {Nëse ti i pyet ata: “Kush i krijoi qiejt e tokën?” Me siguri do të thonë: “Ato i krijoi i gjithëfuqishmi, i dijshmi!”zuhruf / 9.dhe thotë:

{Po nëse ti i pyet: Kush i krijoi ata, me siguri do të thonë: “All-llahu!” E si pra, i kthejnë shpinën} Zuhruf / 87

Çështja e Allahut i përfshinë çështjet (llgjet) universaie dhe fetare.

Po ashtu Ai është komanduesi i universit, vepron në të atë që don ashtu siç e ka urtësinë e Tij.

Ai po ashtu është Gjygjtari (llgjvënësi)në të ka bërë llgje të clliat janë Adhurimet dhe rregullat e bashkë punimeve(jurispudences) të njerëzve mes

tyre sipas urtësisë së Tij.Dhe kush i bashkangjit Allahut dikën që nxjerr(shpik) adhurime tjera ose gjykues në rregullat e bashkëpunimeve

(jo me llgjet e Allahut) i ka bërë shok Atij dhe nuk e ka imanin e saktë.

3 - BESIMI NË NJËSIMIN E ALLAHUT NË ADHURIM:

Njësimi i Allahut në adhurim se vetëm Ai është Zoti i vërtetë dhe askush tjetër. Allah, don të thotë i adhuruar me dashuri dhe madhëri. Allahu thotë në Kuran:

{Zoti juaj (që meriton adhurim) është Një, All-llahu, nuk ka Zot pos Atij që është mëshirëpiotë, gjithnjë mëshiron} Bekare / 163

Dhe thotë : {All-llahu vërtetoi se nuk ka zot tjetër përveç Tij, e dëshmuan edhe engjëjt e dijetarët, dhe se Ai është Zbatues i drejtësisë.

Nuk ka Zot përveç Tij, Fuqipiotit e të Urtit}. All imran / 18. Dhe kushdo që konsideron dikë tjetër Zot dhe e adhuron atë përveç Allahut ose duke ia

shoqëruar atë Allahut në adhurim: Zotërimi i tij është i pa viefshëm (batll) dhe adhurimi gjithashtu është i pa viefshëm( shkon kot).

Allahu thotë: {Kjo, ngase All-llahu është Ai i vërteti, dhe atë që iusin ata pos Tij është e kotë.

All-llahu është vërtet Ai i iarti, i madhi} Ei haxh / 62

Dhe emërtimi i tyre Zota nuk i bën ata Zota të vërtetë, Allahu thotë për iatën, uzen dhe menatin: {Ata (që i adhuroni ju) nuk janë tjetër, vetëm se emra

që ju dhe prindërit tuaj i emërtuat Allahu nuk zbriti për ta ndonjë fakt} Nexhem / 23 *

*Allahu thotë në kuran për hudin se i tha popullit të vet :{A më poiemizoni mua për emra (të idhujve) që i emëruat ju dhe prindërit tuaj, e që për te

Allahu nuk shpalli kurrfarë argumenti?}El Arafë / 71

Dke thotë për jusufin aiejhi seiam se i tha dy shokëve të burgut: (O ju dy shokët e mi të burgut, a është më mirë të adhurohen zota të ndryshëm ose Allahu,

i vetmi ngadhënjimtar?” Ata që ju adhuroni përveç All-llahut, nuk janë tjetër vetëm se emra që i pagëzuat ju dhe prindërit tuaj.

Allahu nuk shpalli ndonjë fakt për ta} Jusuf / 39-40

Prandaj për këtë Profetët aiejhimu-seiam u thonin popujve të tyre: {Adhurojeni Allahun nuk keni Zot tjetër veç Tij} Araf /59

Porse e kundërshtuan këtë idhujtarët dhe morën përveç Allahut Zotra tjerë i adhuronin ata bashkë me Allahun e lartësuar, kërkonin prej ndihma dhe përkrahje.

Allahu e ka hequr poshtë (asgjësuar) konsiderimin e Zotrave që bënë idhujtarët duke përmendur dy argumente llogjike:

1- Këta idhuj që ata i konsiderojnë Zota nuk posedojnë asnjë cllësi që i takon të ketë Zoti(një Zot), ata janë theshtë krijesa që nuk krijojnë dhe as që

mund ti afrojë ndonjë dobi adhuruesit të saj dhe as që iargon prej tij ndonjë të keqe, e as që e kan në dorë jetën dhe as vdekjen e tyre,

e as që shoqërojnë në to. Allahu thotë : {Mirëpo, ata (idhujtarët) në vend të Tij adhuruan zota të tjerë, të cllët nuk krijuan asgjë, sepse ata edhe vetë janë

të krijuar. Ata nuk posedojnë për vetvete as dëm as dobi, ata nuk kanë në dorë as vdekje as jetë, e as ringjallje} El furrkan /3

Dhe thotë : {A i përshkruajnë shok atë çka nuk mund të krijojë asnjë send, e ata (idhujt) vetë janë të krijuar.Ata (idhujt) nuk mund t’u sjellin atyre ndonjë

ndihmë e as veten e tyre ta ndihmojnë}.Araf / 191-192 Nese gjendja e atyre Zotrave është e tllië atëherë kosiderimi I tyre Zot është budaiallëku ( injoranca)

më e madhe dhe gabimi më i madh.

2-Ata idhujtarë e pohonin se Allahu i iartësuar është i vetmi Zot, i vetmi krijues i clli në dorën e tij është sundimi gjithçkaje,

dhe vetëm Ai ndërhyn e askush nuk i ndërhyn Aij. Sipas kësaj duhet që ta njësonin në adhurim ashtu siç e njësuan në krijim, për këtë Allahu thotë:

{O njerëz, adhurojeni Zotin tuaj, i clli ju krijoi juve edhe ata që ishin para jush ashtu që të jeni të devotshëm (të shpëtuar).

Ai, i clli për ju bëri tokën shtrat (vendbanim) e qiellin kuim, e prej qiellit ju iëshoi shi me të cllin ju siguroi lloje të frutave

si ushqim për ju, pra mos i përshkruani All-llahut shokë, duke qenë se ju e dini (që Ai nuk ka shokë).}Bekare / 21-22

Dhe thotë : {Po nëse ti i pyet: Kush i krijoi ata, me siguri do të thonë: “All-llahu!”} Zuhruf /87

Dhe thotë : {Thuaj: “Kush ju furnizon me ushqim nga qielli e toka, kush e ka në dorë të dëgjuarit e të pamët (tuaj),

kush e nxjerr të gjallin nga i vdekuri e kush e nxjerr të vdekurin nga i gjalli, kush rregullon çdo çështje?” Ata do të thonë: “All-llahu”. Ti thuaj:

“A nuk i frikësoheni?” (dënimit). E ky është All-llahu, Zoti juaj i vërtetë.

Pas të vërtetës nuk ka tjetër pos lluzione, e si po ia ktheni shpinën (të vërtetës)}.Junus /31-32.

Vijonë…